www.sebnemtacigut.com

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK – AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile “ŞEBNEM TACİGUT AKADEMİ” olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ŞEBNEM TACİGUT AKADEMİ, yürütmekte olduğu hizmet ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere tam ve doğru hizmet sağlamak üzere kişisel verinize ihtiyaç duymaktadır. Kişisel veriler, https://sebnemtacigut.com./ adresli internet sitemiz (İnternet Sitesi) ve ileride kurulabilecek sair internet sitelerimiz, çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde “ ŞEBNEM TACİGUT AKADEMİ adına işletilen hesaplar (Sosyal Medya) elektronik posta, whatsapp grubu,  telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler benzeri vasıtalar ile ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanunlarda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Genel veya özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan sebep ve amaçlarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisimizde, işletmemize ait telefon numarasında yukarıda açıklanan kişisel bilgileriniz mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek sürelere uygun olarak yurt içinde kaydedilmekte, kullanılmakta, güncellenmekte değiştirilmekte olup, kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulmaktadır.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz whatsapp gruplarının oluşturulmasında, eğitim için otel rezervasyonunda, eğitimlerde ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bilgi ve muvafakatiniz dahilinde tarafımızdan alacağınız hizmet/eğitim için gereken kişi ve kurumlara hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve tarafımıza iletildiği ölçüde güncel, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sınırlı ve ölçülü olarak KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,  “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartlarına dayalı olarak işlenmekte, kaydedilmekte ve ilgili kurumlar ile paylaşılmaktadır.

Diğer yandan kişisel verileriniz, ŞEBNEM TACİGUT AKADEMİ tarafından sunulan spritüal hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin kullanılması, iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan spritüal hizmetlerin sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, süreçlerin takibi ve vb. hususların takibi amacıyla,  hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, haklarınıza halel gelmeyecek şekilde ve meşru amaçlarla veriliş  amaçları ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde kullanılmaktadır.

 

 

DİJİTAL /ELEKTRONİK İLETİ ALMAK İSTEDİĞİNİZİ BELİRTTİĞİNİZDE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

ŞEBNEM TACİGUT AKADEMİ’ye üye olmanız halinde Akademi  faaliyetlerine yönelik bilgi almak için, tarafınıza  yapılacak faaliyetlere yönelik açılan whatsapp grubuna/ e-posta adresinizin e-posta listesine konulması yoluyla kısmen otomatik yöntemlerle, eğitim faaliyetlerine yönelik süreçlerin yürütülmesi amacıyla, bu yöndeki açık rızanıza dayanılarak işlenecektir. Dijital yada elektronik ileti almak istemiyorsanız, lütfen bu durumu belirtiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İletmiş olduğunuz kişisel verileriniz sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde ŞEBNEM TACİGUT AKADEMİ bünyesinde istihdam edilen çalışanları ve kalınacak konaklama tesisi ve tarafınıza verilecek hizmet/eğitim esnasında paylaşılması gereken üçüncü kişiler dışında başkaca üçüncü kişilere açıklanmamakta veya aktarılmamaktadır. Ancak, yasadan doğan yükümlülükler halinde; mahkemeler, kamu kurumları, denetleyici kurumlar vb. idari kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi halinde yasa gereği paylaşılabilmektedir. Tarafınızın KVKK madde 11 uyarınca “ ŞEBNEM TACİGUT AKADEMİ” ye  başvurarak;

(a) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

(i) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. “ ŞEBNEM TACİGUT AKADEMİ”, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin “ ŞEBNEM TACİGUT AKADEMİ” tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler “ ŞEBNEM TACİGUT AKADEMİ” tarafından talep edilebilir.

Posta Adresi : Barbaros Hayrettinpaşa mh. 1993. sk Ferah Residance No:22 Kat:21 Daire:137 Esenyurt/İstanbul

E-posta Adresi : info@sebnemtacigut.com

kuantum-egitimi
Bize Yazın
Asistan Halime Şimşek
Selam Selam...
Şebnem Tacigut Akademi'ye hoşgeldin. Tüm soruların için lütfen bana yaz